Algemene voorwaarden Store3 Mode & Accessoires Online  (hierna: STORE3):

 

Onze algemene voorwaarden zijn conform de bepalingen van de Consumentenautoriteit. Uw rechten als consument zijn dus goed geborgd.

 

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid:

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van STORE3 zijn deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) van toepassing. Er kan slechts van de algemene voorwaarden worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst met STORE3. Zowel STORE3 als de klant erkennen de juridische geldigheid van elektronische communicatie, zoals tevens bepaald in Europese regelgeving. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten / ontbinden:

2.1 Alle aanbiedingen van STORE3 zijn vrijblijvend en STORE3 behoudt zich uitdrukkelijk het

recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door STORE3. STORE3 houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. Van een dergelijke weigering wordt u  al dan niet met opgaaf van reden op de hoogte gesteld. Een eventuele reeds gedane betaling wordt in dat geval uiteraard teruggestort op de bankrekening waarvan deze betaling afkomstig is.

2.3 Door bij ons te bestellen -via de website dan wel per e-mail- ontstaat een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop betaling dient te volgen. Deze overeenkomst kan slechts worden ontbonden indien u als klant binnen 14 dagen na het sluiten van deze overeenkomst aan ons te kennen geeft de koopovereenkomst te willen ontbinden. De overeenkomst is pas ontbonden zodra u per e-mail een bevestiging van ons hebt ontvangen, de bestelling is dan geannuleerd.

 

Artikel 3. Prijzen / verzendkosten / betaling / wanbetaling:

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2 Voor transport binnen Nederland brengen wij € 5,- in rekening. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling. Verkoper houdt zich het recht voor om dit bedrag te conformeren aan de meest actuele tariefstelling voor deze diensten door NL Post.  Bestellingen vanaf € 75,00 versturen wij gratis.

 

3.3 Wij werken door middel van vooruitbetaling (online of vooraf per bankoverschrijving). Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Voor online betalingen worden geen extra kosten berekend. Na ontvangst van uw gehele betaling verzenden wij uw bestelling. Alle artikelen blijven eigendom van STORE3 totdat de gehele betaling is ontvangen.

3.4 Er is sprake van wanbetaling indien 21 dagen na het sluiten van de overeenkomst het factuurbedrag niet of nog niet geheel is voldaan. De koper wordt dan schriftelijk gemaand het gehele dan wel het resterende bedrag vermeerderd met € 10,00 administratiekosten per omgaande te voldoen. Indien het bedrag niet binnen 7 dagen is voldaan, is verkoper gerechtigd het te vorderen bedrag vermeerderd met genoemde administratiekosten via gerechtelijke weg te incasseren.

 

 

Artikel 4. Levering:

4.1 Wij verzenden alle bestellingen in principe binnen 1 tot 3 werkdagen, na ontvangst van de gehele betaling, via NL Post naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt u hiervan per e-mail bericht. Mocht u op moment van afgifte niet thuis zijn dan kunt u het pakket op een NL Post station in uw buurt ophalen. Mocht het pakket niet binnen 3 weken worden opgehaald, dan zal het pakket door ons retour worden ontvangen. Wij zullen het aankoopbedrag minus de verzendkosten aan u terugstorten.

4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem/haar uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.

4.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden. Echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Artikel 5. Herroepingsrecht / retournering:

5.1 Na ontvangst van de bestelde artikelen hebt u een bedenktijd van 14 dagen. Heeft u de bestelde artikelen retour gestuurd, dan mag u naar wens vervangende artikelen uitzoeken of het aankoopbedrag terugkrijgen. De te retourneren artikelen dienen binnen 14 dagen na ontvangst met de pakbon aan ons geretourneerd te worden en door ons te zijn ontvangen.

5.2 Het artikel dient bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen binnen 2 dagen per e-mail aan ons te worden gemeld. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er binnen 2 dagen na ontvangst een melding is gedaan van een foutje, onvolmaaktheid of beschadiging, kunnen niet worden geaccepteerd.

5.3 Wij zullen een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Deze garantie vervalt o.a. wanneer:

a. Het artikel gedragen en/of gewassen is;

b. Het artikel beschadigd is en/of u getracht hebt de schade c.q. gebrek te herstellen;

c. De label(s) en/of  toebehoren ontbreken;

d. U de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet hebt opgevolgd;

e. Het artikel volgens de specificatie(s) van u is vervaardigd.

5.4 Wij zullen na ontvangst de bank en/of creditcardmaatschappij opdracht geven om het reeds betaalde bedrag aan u te retourneren. Houdt hierbij wel rekening met een verwerkingstijd van de bank en/of creditcardmaatschappij.

5.5 De kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening, hier wordt door STORE3 geen restitutie op verleend, tenzij anders is overeengekomen. U dient retouren te allen tijde voldoende te frankeren, anders worden ze niet in ontvangst genomen.

5.6 U bent zelf verantwoordelijk voor de retour gezonden artikelen. Voorwaarde voor het daadwerkelijk gebruikmaken van uw herroepingsrecht is dat de betreffende artikelen deugdelijk verpakt, compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de onbeschadigde en originele verpakking geretourneerd worden samen met de pakbon. Indien beschadigingen zijn opgetreden als gevolg van een ondeugdelijke verzendverpakking of indien het poststuk onvoldoende gefrankeerd is, houdt STORE3 zich het recht voor om een retourzending te weigeren.

5.7 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op aanbiedingsartikelen, afgeprijsde

artikelen, accessoires, applicaties, knopen, ritsen, sieraden en wat hygiëne betreft

gevoelige artikelen.

5.8 Het herroepingsrecht vervalt indien koper zich niet heeft geconformeerd aan de betalingstermijn van 21 dagen, zoals genoemd in artikel 3.4..

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid:

6.1 Iedere aansprakelijkheid van STORE3 en van het personeel en de producten van STORE3 voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. STORE3 is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

6.2 STORE3 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de artikelen van STORE3.

6.3 Iedere aansprakelijkheid van STORE3 jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten

hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan STORE3 verschuldigd is.

6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van

bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en STORE3, dan wel tussen STORE3 en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en STORE3, is STORE3 niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van STORE3.

 

 Artikel 7. Overmacht:

7.1 STORE3 heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat STORE3 gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan STORE3 kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 8. Diversen:

8.1 Indien u aan STORE3 schriftelijk opgave doet van een adres, is STORE3 gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan STORE3 schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar uw bestellingen dienen te worden gezonden.

8.2 Wanneer door STORE3 gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat STORE3 deze Voorwaarden soepel toepast.

8.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere

overeenkomst met STORE3 in strijd zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door STORE3 vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

8.4 STORE3 is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht / geschillen:

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Eventuele geschillen welke niet zonder tussenkomst van een rechter kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd bij een door STORE3 aan te wijzen rechtbank.